Intézményünk a település egyetlen iskolája, általánosan képző intézmény, amely továbbtanulásra készít elő. Felvállalja az egyéni képességének és tehetségének kibontakoztatását. Az alsó tagozatban elkezdett szaktárgyi programoknak biztosított a folytatása a felső tagozatban, ahol képesség szerinti csoportbontásban tanítjuk a matematikát, németet és a magyar nyelvet. Iskolánk egyéni arculatát egyértelműen meghatározza a matematika tantárgy emeltszintű oktatása, amely 15 éve folyik. Valamint nagy hangsúlyt fektetünk az informatika és a nyelvek oktatására, mivel a mai világban ezek az ismeretek elengedhetetlenek a fiatalok számára az érvényesülésben.

Napkoron az oktatás kezdetei már a XVIII. századig (1719) visszanyúlnak.

1770 körül megjelenik a katolikus egyház által irányított egytanítós, osztatlan rendszerű, de 3 osztályos elemi iskola. A század végén római és görög felekezeti iskolák működnek.

A Horthy- korszakban megszűnt a népiskola felekezeti jellege és állami elemi iskolaként működött egy negyedik osztály kivételével, amelyiket a római katolikus kántor tanított. 1938-ban beindult a 8. osztály is. A tanerők létszáma 12 volt. 

Az 1949/50. tanévben a napkori iskola körzetéhez tartozik a sényői, és a Harangod tanyai iskola is. A tanerők létszáma: Napkor 14, Sényő 5, Harangod 1. 1958 előtt szétszórtan, több épületben (Orosi u. 9., Kossuth u. 36., Kossuth u. 54., Kossuth u. 59., Kossuth u. 114.) folyt a tanítás. 

1958-ban vályogból készített 6 tanteremmel bővült az intézmény. 1990-ben négy tanteremmel, modern konyhával, étteremmel gazdagodott az iskola. 

1993-ban lebontásra került az 58-ban épített 6 tantermes, tetőtér beépíthetőségű épület. A rendszer testmozgási igények kielégítését sportudvar biztosítja. Különféle rendezvények megtartására szabadtéri színpad áll rendelkezésre. A kastély épületben – ahol most tantermek és irodák vannak – első házassága idején 1818-1836 között Jósika Miklós első nagy romantikus regényírónk élt. Intézményünk nagyszabású névadó ünnepség keretében az ő nevét vette fel 2005-ben. 1996. novemberétől az iskola rákapcsolódott az INTERNET hálózatra. 

 

Olyan biztos tárgyi tudás elsajátíttatása, amelynek birtokában tanulóink megállják helyüket a középfokú oktatási intézményekben.

Ennek érdekében tehetséggondozó foglalkozásokat szervezünk a jó képességű tanulóknak, felzárkóztatást a tanulásban lemaradottak számára.

Iskolánk alaptevékenységi körébe tartozik a sajátos nevelési igényű tanulók oktatása és nevelése is.

Nagy hangsúlyt fektetünk az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése valamint az iskola hírnevének megőrzésére

Kiemelt feladatnak tekintjük a tanulási nehézségekkel küzdő diákok felzárkóztatását és a jó képességű tanulók fejlesztését.

Az iskolai testnevelés és sport feladata a nagyfokú szellemi megterhelés ellensúlyozása, a mozgáshiány pótlása. Rendszeressé tesszük a tömegsport foglalkozásokat. Törekszünk arra, hogy tanulóink minél több időt töltsenek intenzív mozgással lehetőleg szabadban. Valamennyi érdeklődő számára biztosítjuk a versenyzés, sportolás, a játék örömét, a kirándulások, táborozások lehetőségét.

A tanórák színvonalas megtartása mellett fokozott figyelmet fordítunk tanulóink szabadidejének hasznos és változatos eltöltésére. Ezek szervezését a diákönkormányzat végzi. A programok összeállításánál figyelembe vesszük a tanulók igényeit, mellyel az a célunk, hogy a gyerekek jól érezzék magukat iskolánkban, tudjanak kulturáltan viselkedni, szórakozni, őszinte véleményüket kinyilvánítani.

Első két évfolyamon egész napos oktatás folyik. 

2008-tól beindítottuk a német nemzetiségi nyelvoktatást.

 

Iskolánkban már 15 éve folyik emeltszintű matematikai oktatás. Ezekben a csoportokban az év végi eredmények lényegesen jobbak, mint más tárgyakból. Év végi eredményünk a megyei átlag fölött van. 

Igen sok értékes versenyeredménnyel büszkélkedhet intézményünk. Megyei és országos szintű megmérettetéseken kiválóan szerepelnek tanítványaink a következő tantárgyakból: környezet- és természetismeret, biológia, földrajz, matematika, magyar, fizika.

Az eredményes nevelő-oktató munka elengedhetetlen feltétele a megfelelő számú szakképzett pedagógus biztosítása. Szakos ellátottságunk 100 %-os. A tantestület összetétele hosszú éveken keresztül állandó volt. Ez a stabilitás az utóbbi években megszűnt, mivel több kolléga nyugdíjba vonult. Helyükre fiatal kollégákat vettünk fel. Nevelőtestületünk szakmailag jól felkészült, nyitott, jó színvonalú pedagógiai tevékenységet végez.

Az oktató-nevelő munkát jelenleg 26 pedagógus látja el.

A jelenlegi tantestület összetétele az alábbi:

Babály Krisztián rajz (óraadó)
Baksa Ferencné biológia-technika
Bíró Györgyné matematika-fizika-informatika
Bodzás Edit matemaikta-informatika
dr. Cserhalminé Demeter Edina tanító
Heppné Hajdók Éva magyar-történelem
Kellerné Rafaez Noémi magyar-könyvtár
Kéningerné Farkas Mária tanító
Kerekesné Tóth Szilvia tanító
Kőművesné Popovics Emese tanító
Lipták Béláné tanító
Liptákné Lekli Ágnes angol-magyar-történelem
Milotainé Balázs Szílvia tanító
Muszka Zsuzsanna tanító
Nagyné Czimbula Annamária ének-karvezető-tanító
Orosz Györgyné biológia-testnevelés
Prókai Kornél kémia-földrajz (óraadó)
Radvánszki Jánosné orosz-történelem-német
Soltészné Lekli Erika tanító
Dr. Spinyhértné Bodnár Annamária tanító
Stefánné Molnár Anita magyar-német
Tóth Brigitta tanító
Tóth László testnevelés
Tóth Zoltánné matematika-fizika
Tudlik Ferenc technika
Vislóczki Ágnes tanító-matematika

A meglévő szakos összetételű nevelői állomány a pedagógiai programban meghatározott feladatokat képes megvalósítani.
Az oktató-nevelő munkánkat technikai személyzet segíti.
Technikai dolgozók száma: 13 fő
Iskolatitkár: 1 fő
Hivatalsegéd: 4 fő
Karbantartó: 1 fő
Napközi, konyha: 7 fő

Az intézmény tárgyi ellátottsága jó. Rendelkezik a korszerű munkavégzéshez szükséges eszközökkel, információs bázissal. A szaktantermek korszerűsége, felszereltsége jó.

Az oktatás- nevelés három épületben folyik. Az alsó tagozatban osztálytermekben, felső tagozatban szaktanteremben tanítunk.

Szabadtéri létesítményeink a tanulók hasznos szabadidős tevékenységeit segítik: labdarúgópálya, salakos kézilabda pálya, salakos kosárlabda pálya, salakos futópálya, asztalitenisz asztal, szabadtéri színpad.

Írta: Super User
Kategória: Uncategorised
Készült: 2019. szeptember 30. hétfő, 10:12
Megjelent: 2019. szeptember 30. hétfő, 10:12
Találatok: 5439

Napkori

Napsugár Óvoda

4552 Napkor, Kossuth u. 22
+36 (42) 337 729.

 

Napkori

Jósika Miklós Általános Isk.

4552 Napkor, Kossuth u. 59
+36 (42) 595 670.

 

Napkori

Idősek Otthona

4552 Napkor, Kállói út 58.
+36 (42) 337-947

 

Napkori

Könyvtár

4552 Napkor, Kossuth u. 57
+36 (42) 547 070.

 

Napkor Nagyközség weboldala