Tájékoztató a fúrt/ásott kút létesítésének engedélyezéséről 2020

 

kizárólag háztartási vízszükségletet kielégítő kút esetében

 

 

 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1)

 

bekezdése szerint „A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges :

 

 • a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
 • aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 • ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
 • ac) nem gazdasági célú vízigény;
 • b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;
 • c) az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.”

 

Tájékoztatjuk, hogy a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31-ig tart.

 

Minden más esetben a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóság, azaz a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság engedélye szükséges. Vízjogi engedélyt úgy kaphat, ha kérelmet terjeszt elő a Jegyző hatáskörében eljáró Műszaki Osztálynál.

 

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelem benyújtása előtt dokumentációt kell készíttetni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) 2. sz. melléklet II. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalma szerint.

A nyomtatvány itt letölthető:


A helyí vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi létesítési engedélyezési eljáráshoz

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi megszüntetési engedélyezési eljáráshoz

 

Fontos, hogy a beadott dokumentáción a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 13. §-ban megjelölt szakember nyilatkozata szükséges.

 

Fúrt kútnál magánszemély esetében a jegyzői engedélyes talajvízre, parti szűrésű vízre szűrőzött kúthoz NEM kell tervezői végzettség, NEM kell MMK tagság elég, ha a dokumentumot kútfúrási jogosultsággal rendelkező szakember írja alá.

 

Ásott   kút   engedélyezéséhez,   fennmaradási   engedély   ügyintézéséhez   NEM   kell   kútfúró végzettség, e kutakat a tulajdonos is engedélyeztetheti, és aláírhatja.

 

A fennmaradási engedélyezési eljárás iránti kérelemnek tartalmazni kell a BM rendelet által előírt adatokat.

 

Az eljárás a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 1. melléklet 58a pontja alapján mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól.

 

Ha nem ért egyet a határozattal, Ön a Megyei Kormányhivatalhoz benyújtott fellebbezéssel élhet. A fellebbezés az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény – Melléklet: XIII. Egyes környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárási illetékek 2. pontja „A fellebbezés illetéke a) e törvény eltérő rendelkezése hiányában az első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés illetéke az alapeljárás illetékének kétszerese;”

 

Mivel az alapeljárás illetékmentes, ezért a fellebbezés is. 

 

Az elkészült kút használatbavételi engedély alapján vehető használatba. A meglévő kút a fennmaradási engedély alapján használható.

Írta: Super User
Kategória: Uncategorised
Készült: 2020. április 22. szerda, 10:02
Megjelent: 2020. április 22. szerda, 10:02
Találatok: 298

Írta: Super User
Kategória: Uncategorised
Készült: 2020. február 28. péntek, 12:55
Megjelent: 2020. február 28. péntek, 12:55
Találatok: 2617

      Tájékoztatás a Mini Bölcsődei ellátás igénybevételének módjáról

 

 

 

                    
 Napkor Nagyközség Önkormányzata,  fenntartói kötelezettségéből adódóan, kormányzati döntés alapján, 2017. január 1-től a gyermekjóléti alapellátás részeként, mini bölcsődét indított, Ficánka Mini Bölcsőde néven.

 

 

 

 

1.,Milyen korú gyermekek vehetők fel, és meddig maradhatnak?

     Bölcsődénk 18 hónapos kortól, 3 éves korig fogadja a gyerekeket, illetve a harmadik év betöltését követő augusztus 31-ig.

     Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, bölcsődében gondozható a negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. 

 

2.,Ki kérheti a gyermek bölcsődébe való felvételét?

A bölcsődébe a felvétel önkéntes, kérelemre történik.

A gyermek bölcsődébe történő felvételét kérheti

      a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, illetve a szülője vagy más    törvényes képviselője hozzájárulásával

      a körzeti védőnő,

      a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,

      a szociális, illetve családgondozó,

      a gyermekjóléti szolgálat,

      a gyámhatóság is kezdeményezheti.

 

3., Milyen indokokkal kérheti a szülő a gyermek bölcsődei felvételét?

Bölcsődei ellátás keretében azon gyermekek ellátását kell biztosítani, akiknek szülei, nevelői, gondozói valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a gyermek napközbeni ellátását.

     a szülők munkavégzése,

     a gyermeknek a fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

     a gyermeket egyedülálló vagy időskorú személy neveli,

     a gyermekkel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek,

     akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt a gyermek ellátásról nem tud gondoskodni.

 

4., Részesül-e valaki előnyben a bölcsődei felvételkor?

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője

igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A gyermekvédelmi törvény általános rendelkezéseihez kapcsolódó szabály szerint, a felvételi eljárás során előnyben kell részesíteni azon kisgyermekeket,

-       akinek szociális vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás, 

-       a gyermekvédelmi törvény értelmében, azt a gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll / munkavégzésben, munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben részvétel /, 

-       védelembe vétel esetén a települési önkormányzat jegyzője által kötelezett szülő gyermekét

 

5., Milyen dokumentumra van szükség, ha a szülők munkavégzésük miatt kérik a felvételt?

Amennyiben a szülők munkavégzés miatt kérik gyermekük bölcsődei elhelyezését, mind az anya, mind az apa részéről egy hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolásokat kell benyújtaniuk, a jelentkezési lappal egy időben.

A munkáltatói igazolás formanyomtatványát a bölcsődevezetőtől kell kérni. 

 

 6., Mi a teendő, ha nem munkavégzés miatt kérik a szülők gyermekük felvételét?

Amennyiben nem munkavégzés miatt kérik a gyermek felvételét, úgy a felvételi kérelmet megalapozó igazolásokat (pl.:orvosi igazolást, családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, védőnők javaslatát...) kell a jelentkezéssel együtt benyújtani.

 

7., A Bölcsődei felvételi kérelmek beadása

Egy bölcsődei nevelési-gondozási év szeptember 01. napjától, a következő év augusztus 31. napjáig tart. Minden év áprilisában várjuk a szülőket, hogy leadhassák a jelentkezési lapokat a bölcsődevezetőnek.

Napkor közigazgatási területéről érkező jelentkezők felvételi kérelmét az intézményvezető továbbítja Napkor Nagyközség Polgármesterének, aki döntéséről május hónapban értesíti a Bölcsődét és a szülőt.

Amennyiben minden férőhely be van töltve, a jogszabályok szigorítása miatt újabb gyermek felvételére csak akkor van lehetőség, ha valaki elmegy. Erre év közben nincs sok esély, de azért néha előfordul.  A bölcsődében nincsenek  „fenntartott” férőhelyek.

Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy a jelentkezési lapok beadásának ideje, sorrendje, a felvételi kérelmek elbírálása során nem jelent elsőbbséget, előnyt!

Ha nem áprilisban jelentkezik valaki…

A szülők a tervezett munkavállalás előtt, év közben is beadhatják a felvételi lapokat ugyanazokkal a feltételekkel (felvételi lap, munkáltatói és egyéb igazolások), mint az áprilisi jelentkezéskor.

 

A  Felvételi kérelem átvehető a bölcsődében.

 

 8., A felvételi kérelem benyújtásakor csatolni kell:

     a gyermek és a felvételt kérő szülő/ törvényes képviselő lakcímkártyájának másolati/ fénymásolati/ példányát,

     mindkét szülő munkáltatói igazolását/ munkaviszony igazolását vagy munkavégzésre irányuló jogviszony igazolását/, ha a szülők munkavégzésük miatt kérik a felvételt,

     tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást,

     az illetékes munkaügyi központ igazolását a munkaerő piaci képzésen való részvétel idejéről,

     a szülő betegsége esetén a háziorvos/ szakorvos által kiállított igazolást,

     az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását,

     egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról, 

     a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról/ amennyiben a szülő nem jogosult gyermekvédelmi támogatásra /,

     jegyzői határozatot arról, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak

     a házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható a beszoktatás megkezdésekor kell bemutatni.

 

9., Kell-e a Ficánka Mini Bölcsődében gondozási díjat fizetni?

Bölcsődénkben jelenleg a gyermekek étkezése ingyenes minden gyermek számára.

A gondozási díj összege: 9500 ft/hónap. A gyermek hiányzásától független a havi díj. 

 

 10., Amit az időszakos gyermekfelügyeleti szolgáltatás igénybevételéről  tudni kell:

• Az időszakos gyermekfelügyeletet csak egészséges gyermekek vehetik igénybe.

• A szolgáltatás óradíjas, minden megkezdett óra egész órának számít.

• Étkezést igény szerint külön díjazás ellenében biztosítunk. Jelenleg ez az összeg: 455 ft, amely négyszeri étkezést tartalmaz.

• A szolgáltatási díj fizetése távozáskor történik. A mindenkori díjat a képviselő testület határozza meg. Ez az összeg jelenleg: 250 ft/megkezdett fél óra.

• A befizetésről az intézmény nyugtát ad.

• Ahhoz, hogy a munka megszervezése gördülékenyen menjen szükséges, hogy a szülő az igényét legkésőbb előző nap délig bejelentse. A férőhely korlátozott, ezért a jelentkezőket a jelentkezés sorrendjében fogadjuk.

• Csak bölcsődés korú, 18 hónapos - 3 éves korú gyermekek számára vehető igénybe.

• Váratlan betegség/baleset esetén a szülőt ( illetve a szülő által megjelölt személyt) telefonon azonnal értesítjük, ha szükséges orvosi ellátást biztosítunk!

• A gyermek ruháinak tárolására jellel ellátott kisszekrény szolgál, kérjük a váltóruha, cipő használatát és amennyiben nem szobatiszta a szülő köteles gondoskodni a tisztába tételhez szükséges felszerelésről (pelenka, törlőkendő, kenőcs stb.)!

• A gyermekek magukkal hozhatják az otthoni kedvenc játékaikat, de a játék épségéért felelősséget nem vállalunk!

• A bölcsődébe az enni-innivaló behozatala tilos!

• Ha a bejelentést követően a szolgáltatást mégsem igényelnék, azt jelezni kell!

 

Remélem, segítségükre tudtam lenni a nagy döntés előtt.

 

Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket a Bölcsődében!

 

 

 

                                                     Erdeiné Turgyán Anikó                                                                                                        Bölcsődevezető

 

 

 

 

 

 

Írta: Super User
Kategória: Uncategorised
Készült: 2020. február 26. szerda, 10:16
Megjelent: 2020. február 26. szerda, 10:16
Találatok: 337

 

Telephely bejelentési és engedélyezési eljárás

 

Eljáró szervezeti egység: Napkori Polgármesteri Hivatal

 

Cím:                   4552 Napkor Kossuth utca 23.

 

Telefon:              42/337-742

 

E-mail cím:         Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1200
Kedd 800-1200
Szerda 800-1600
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200


 

Ügyleírás

 

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján.

 

 

Ügyintézés kezdeményezhető

 

Kizárólag elektronikus úton. https://ohp.asp.lgov.hu

 

 

A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatására irányuló kérelemhez jogszabályi előírás alapján csatolandó iratok

 

 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő terület esetében a használat jogcímére vonatkozó okirat, vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével.
 • Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat.
 • Közös tulajdonban álló terület esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

 

 

Az eljárási illeték mértéke

 

Bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatására irányuló bejelentés: 3.000 Ft összegű eljárási illeték illetékbélyegben leróva.

 

 

A bejelentés elbírálása

 

A bejelentés beérkezését követően a jegyző meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

 

Amennyiben igen, úgy a jegyző a telepet nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vételről szóló határozatot a bejelentés másolatával együtt megküldi a szakhatóságoknak.

 

 

Alkalmazandó jogszabályok

 

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet

 

Írta: Super User
Kategória: Uncategorised
Készült: 2020. február 19. szerda, 14:58
Megjelent: 2020. február 19. szerda, 14:58
Találatok: 405

Szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése

Eljáró szervezeti egység: Napkori Polgármesteri Hivatal

 

Cím:                    4552 Napkor Kossuth utca 23.

Telefon:              42/337-742

E-mail cím:         Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási időpontok
Hétfő 800-1200
Kedd 800-1200
Szerda 800-1600
Csütörtök Nincs ügyfélfogadás
Péntek 800-1200

 

Ügyleírás

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, és a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján.

Ügyintézés kezdeményezhető

Személyesen a Polgármesteri Hivatalban vagy postai úton (kizárólag adószámos magányszemély esetében. Gazdálkodó szervezet esetén (egyéni vállalkozó is) kizárólag elektronikus úton kezdeményezhető. https://ohp.asp.lgov.hu

Az ügyintézéshez szükséges iratok

 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó okirat, vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével,
 • Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
 • Közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,
 • Egyéb szálláshely kivételével a szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása.
 • Magánszemély esetén a NAV felé tett bejelentés másolata, cég esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat és aláírási címpéldány.
 • Vendégkönyv és vásárlók könyve.

Az eljárási illeték mértéke

3.000,- Ft összegű eljárási illeték illetékbélyegben leróva.

Statisztikai adatszolgáltatás

A Korm. rendelet 16. § (1)–(2) bekezdése szerint az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek számáról és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról. Az adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni.

Szálláshely szolgáltatók hatósági ellenőrzési terve 

Megfelelőségi nyilatkozat egyéb szálláshely részére

Kérelem egyéb szálláshely magánszálláshelyre történő módosításához

Megfelelőségi nyilatkozat panzió részére

 

 

 

 

Írta: Super User
Kategória: Uncategorised
Készült: 2020. február 19. szerda, 12:43
Megjelent: 2020. február 19. szerda, 12:43
Találatok: 401

Napkor Nagyközség weboldala